Firmahistorie

Historien om Colas og vejen gennem mere end 80 år

Starten i 1930
Colas Vejmaterialeaktieselskab grundlægges i 1930, hvor Shell-Gruppen køber rettighederne til salg og fremstilling af bituminøse bindemidler i Danmark af grosserer A. Rindom.

Allerede i 1924 startede A. Rindom en forretning med import af emulsioner fra det Shell-ejede Asphalt Cold Mix Ltd. i England - og købte licensrettighederne til fremstilling og salg i de nordiske og baltiske lande.

Et globalt netværk
Efter 1. verdenskrig steg salget af COLAS-emulsioner over hele verden. Det stillede store krav til investeringer i fabriksanlæg, og Shell så tidligt en mulighed for at samle bindemiddelaktiviteterne globalt i ét selskab: Colas Flintcote Ltd.

Grunden blev lagt til et netværk af Colas-selskaber over det meste af verden.

1930-1945
Colas Vejmaterialeaktieselskab koncentrerede sig om det danske marked og udvidede sine aktiviteter på landsplan, så der nu blev fremstillet emulsioner flere steder i Danmark.

I 1942 startede selskabet sin første fabrik, der fremstillede varmblandet asfalt.

1945-1959
I efterkrigsårene voksede selskabets aktiviteter hurtigt. Et net af asfaltfabrikker blev opført over det meste af landet, især i områder med forventet byudvikling og erhvervsudvikling.

I 1950 beskæftigede selskabet 228 medarbejdere og havde mere end 12 blandeanlæg til fremstilling af varmblandet asfalt. Produktionen steg til 100.000 tons pr. år - svarende til en markedsandel på ca. 20%.

1960-1979
Colas Vejmaterialeaktieselskab var nu landsdækkende og åbnede regionale centre i Herstedøster og Viborg med asfaltfabrikker, maskintekniske afdelinger, værksteder og laboratorier.

Højkonjunktur
Med bygningen af en række nye asfaltfabrikker kunne Colas deltage i det store udbygningsprogram for motorveje og hovedlandeveje, som blev påbegyndt i slutningen af tresserne og forløb frem til den anden energikrise. I 1970 producerede virksomheden 1 million tons asfalt på 18 forskellige asfaltanlæg i Danmark.

Energikrisen og de stærkt stigende priser på olie og bitumen førte imidlertid til en nedgang i udbygningen og vedligeholdelsen af det danske vejnet. I 1979 faldt Colas Vejmateriales produktion af asfalt til 850.000 tons. Højkonjunkturen i Danmark havde nået et vendepunkt.

1980-1995:
I takt med den faldende efterspørgsel på asfalt skærpedes kravene til effektivisering. Flere produktionsanlæg blev nedlagt og nye etableret i fællesskab med andre virksomheder.

Nye aktiviteter
1980'erne var også årtiet, hvor en række nye aktiviteter blev iværksat. Colas byggede lufthavne i Grønland og deltog i bygningen af det danske naturgasnet.

I 1983 udførte Colas Vejmaterialeaktieselskab sit første  udlandsprojekt i Sydyemen, og i perioden indtil 1998 arbejdede selskabet med på en række store vej- og lufthavnsprojekter i fjerne egne som Maldiverne, Cuba, Tanzania, Uganda og Aruba.

I 1980'erne udvidede selskabet i øvrigt sit netværk i Danmark og Skandinavien med virksomhederne Spedalsø Betonvarefabrik A/S, Novejfa A/S og datterselskabet Malbikunarstödin Hladbær-Colas h.f. i Island. I disse år blev Dansk Overfladebehandling I/S også dannet.

Selskabet skiftede navn til Colas Danmark A/S i 1993.

1995-2005:
Colas Danmark A/S blev i 1995 overtaget af det franske selskab, Colas S.A., og det danske Colas blev dermed en del af verdens største vejbygningsgruppe. I perioden etablerede vi aktiviteter i Finland, Estland og Letland.

Anlægsentreprenør
I 2004 fusionerede Colas Danmark A/S med Colas-Novejfa a/s, og selskabet blev nu en af landets mest betydende anlægsentreprenører.

I forbindelse med Colas Danmarks 75-års jubilæum i 2005 indviede selskabet en ny, moderne asfaltfabrik i Nørresundby. Dermed er Colas godt rustet til at løse opgaver, store som små som en aktiv medspiller på det danske entreprenørmarked.

2006-

Fokusering
De seneste år har budt på en stærk konkurrence på det danske og nordiske entreprenørmarked. Det er grunden til, at Colas har valgt at fokusere på selskabets kerneaktiviteter, som består af produktion og udlægning af asfalt.

Derfor frasolgte vi i 2007 vores danske aktiviteter med produktion og salg af betonbelægningssten. I 2008 valgte vi endvidere at frasælge vores anlægsaktiviteter i Danmark og at frasælge vores asfaltaktiviteter i Finland.

Fremtiden
Med kraftig fokus på vores kernekompetencer vil Colas være en stærk medspiller på det danske asfaltmarked nu og i fremtiden.

Man kan sige, at asfaltbranchen i Danmark er blevet ramt af egen succes. Mange års udbygning af vejnettet og effektiv vejplanlægning har gjort afstandene kortere, og mange mindre asfaltanlæg er blevet overflødige. I disse år foregår der en strukturrationalisering i branchen, hvor vi fremover vil se færre, men større og mere effektive asfaltanlæg.

Nye produkter
Kravene til trafiksikre og miljøvenlige belægninger er i centrum i de kommende år. Dernæst er der et stort behov for vedligeholdelse af vejene, men også for nyanlæg. Trafikken stiger, og der vil komme krav til mere robuste vejbelægninger, der kan modstå de stadig større belastninger.

Colas har gennem de seneste år udviklet nye belægninger til støjdæmpning af veje. Vi er også i færd med at tilpasse vores teknologi inden for energistyring og reduktion af drivhusgasser. Her introducerer vi klimavenlige belægninger, som fremstilles ved lavere temperaturer end sædvanligt for asfalt. Derudover har vi introduceret nye bindemidler med indhold af vegetabilske olier, som har optaget CO2 fra atmosfæren, da planterne groede op.og dermed bidrager til reduktion af CO2 i atmosfæren.

Et sikkert og velfungerende vejnet er nu og i fremtiden betingelsen for velfærden i vores samfund. Hensynet til klima og knappe naturressourcer vil dog spille en stor rolle for fremtidens vejbyggere. Og disse udfordringer er Colas med til at løse.