Faglige artikler


Bekæmpelse af sporkøring med HM-asfalt
Af diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S
Trafik & Veje, april 2013

Sporkøring er et fænomen, som stadig ses på det danske vejnet. Specielt i svingbaner eller kanaliseringer ses en relativ stor tendens til, at belægningerne sporkører. Når skaden først er sket, vil der med fordel kunne anvendes en højmodul-asfaltbelægning for afhjælpning af sporkøringsfænomenet.

Højmodificeret bitumen efter næsten 25 år på vejen
Af civilingeniør Martin Korsgaard, Colas Danmark A/S
Trafik & Veje, april 2013

For næsten 25 år siden valgte vejdirektoratet at investere i et slidlag af typen Mastiflex på motorvej E45 ved Vejle. Dette slidlag indeholder et forud fremstillet modificeret bindemiddel. Slidlaget har klaret den store trafikbelastning virkelig godt. Undersøgelser har vist, at grundbindemidlets sammensætning og det høje polymerindhold har været stærkt medvirkende at reducere ældningens effekt på asfalten.

Noise-reducing asphalt mixes: The Danish experience 
By Laboratory Manager Lars Ladehoff, Colas Danmark A/S and Head of asphalt division Xavier Carbonneau, CST Colas S.A.
Europeanroads review nr. 18, forår 2011

The roll-out fase of new special products always involves trial sections on which performance levels are monitored over time. However, these sections are rarely analyzed in the medium-term. This article presents a program set up by Colas Danmark to help disseminate techniques designed to reduced rolling noise, in which the "oldest" results used in the study date back to 5 years under traffic.

Højmodulasfalt (HMA), egenskaber og anvendelsesmuligheder i Danmark
Af diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S
Trafik & Veje, november 2009

Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt, at der er skabt nye muligheder ved anvendelsen. Der er både miljømæssige og designmæssige fordele ved HøjModul asfalt. HøjModul asfalt, som er udviklet til danske forhold, kan anvendes i alle bære- og bindelag.

Beregning af emissioner ved asfaltproduktion
Af laboratoriechef Lars Ladehoff, Colas Danmark A/S
Trafik & Veje, november 2009

Colas S.A. Gruppen har udviklet et program, som hurtigt kan beregne energiforbruget og frigivelsen af drivhusgasser ved asfaltproduktion. Softwaren kan anvendes til at sammenligne forskellige alternative belægningsløsninger til en entreprise. Dermed får bygherren mulighed for at vælge den miljømæssige bedste løsning. Programmet har fået navnet ECOLOGICIEL.

SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt
Af seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, laboratoriechef Michael Rasmussen, Københavns Kommune og laboratoriechef Lars Ladehoff, Colas Danmark A/S
Dansk Vejtidsskrift, nr. 4, 2008

Som led i de fortsatte bestræbelser på at udvikle og optimere støjdæmpende belægninger er der gennemført et EU forsknings- og udviklingsprojekt, benævnt SILENCE. I Danmark har projektet bl.a. indeholdt afprøvning af 4 nye støjreducerende slidlag på Kastrupvej på Amager. De første støjmålinger ser lovende ud, og belægningerne vil blive fulgt i de kommende år.

Demonstrationsstrækning med højmodul asfaltbelægninger
Af Tony K. Andersen, Vejdirektoratet, og ingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S
Dansk Vejtidsskrift, nr. 4, 2008

På motorvejen ved Høgild syd for Herning har Colas Danmark A/S i efteråret 2006 udført en demonstrationsstrækning med Højmodul asfalt. Med anvendelsen af denne teknologi åbnes der for nye muligheder for vejbygning i Danmark. Samtidig opnås mindre materialeforbrug og bedre resistens mod et varmere klima.

Kystsikring med asfalt
Af cand. scient. Bjarne Bo Jensen, Colas Danmark A/S
Stads- og havneingeniøren, nr. 8, 2005

I 1970-erne og 80-erne blev der udført kystsikring ved anvendelse af asfalt. En del af disse sikringer eksisterer stadigvæk, og de er nu kommet i reparationsalderen. Det har vist sig, at de er forholdsvis lette at reparere med et tilsvarende asfaltmateriale.

Støjdæmpende belægninger på M10 ved Solrød
Af fagkoordinator Peter Andersen, Vejdirektoratet og laboratoriechef Lars Ladehoff, Colas Danmark A/S.
Dansk Vejtidsskrift, nr. 4, 2005

I sommeren 2004 blev der udlagt fire forskellige støjdæmpende belægninger på Køge Bugt Motorvejen, M10 ved Solrød. Belægningerne blev udvalgt i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Colas Danmark A/S, og de foreløbige målinger tyder på næsten en halvering af støjudsendelsen for én af belægningstyperne.

Miljøvenlige forseglingsprodukter
Af cand. scient. Bjarne Bo Jensen og ingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S
Dansk Vejtidsskrift, nr. 4, 2004

Miljøvenlige forseglingsprodukter finder efterhånden mange anvendelser. En af de mest kendte er præventiv forsegling af asfaltbelægninger for opnåelse af levetidsforlængelse.
Nye produkter er udviklet, og der er derfor kommet flere anvendelser for forseglingsemulsioner. Denne artikel beskriver to sådanne nye anvendelser.