CE-mærkning af produkter

CE er en forkortelse for "Comitee Europenne," og når en producent har fået CE-mærket et produkt, betyder det, at produktet opfylder kravene i den tilhørende europæiske standard.

For produkter til vejbygning gælder en række standarder som for eksempel standarder for test- og analysemetoder, standarder for de enkelte produkter egenskaber, standard for kvalitetsstyring samt standarder for typetest af de enkelte produkter.

For at sikre at standarderne overholdes, skal producenten årligt auditeres (kontrolleres) af et uafhængigt og statsligt akkrediteret organ. Det kan eksempelvis være Dansk Standard eller Det Norske Veritas.

 

Formålet med CE-mærkning af varer er at sikre, at produktet overholder en række krav, der sikrer, at varen frit kan handles i EU's indre marked, og at krav til kvalitet, miljø, sundhed og sikkerhed overholdes. Kravene er fastlagte i europæiske harmoniserede standarder.

I Danmark er de europæiske standarderne for vejområdet indarbejdet i de danske vejregler, herunder AAB for Varmblandet Asfalt og Brobelægninger.

Ikke alle danske asfalttyper er indeholdt i de europæiske harmoniserede standarder; det gælder eksempelvis Støjreducerende Slidlag (SRS) og semifleksible belægninger.  Også nyudviklede firmaspecifikke produkter kan falde uden for standarderne. Vort laboratorium vil kunne oplyse om, hvilke produkter der ikke kan CE-mærkes. Selvom om disse produkter ikke kan CE-mærkes, kan de dog markedsføres og anvendes af offentlige og private bygherrer. De vil blive produceret i henhold til gældende danske vejregler og/eller producentens egne kvalitetskrav.

Offentlige bygherrer er forpligtet til at bestille og anvende produkter i henhold til bestemmelserne for CE-mærkning, i det omfang produktet kan CE-mærkes. Anvender bygherren de gældende danske vejregler, eksempelvis AAB for Varmblandet Asfalt, er CE-bestemmelserne opfyldt.
For hvert produkt skal der udarbejdes en "ydeevnedeklaration" (DoP - Declaration of Performance på engelsk). Disse angiver, hvorledes produkterne honorerer de væsentlige krav, som findes i de europæiske standarder for vejprodukterne. Alle Colas' fabrikker og laboratorier er auditeret af Det Norske Veritas, og vores asfalt-, bindemiddel- og grusgravsprodukter er således certificeret til at kunne CE-mærkes i henhold til følgende ydeevnedeklarationer:

Yderligere information om CE-mærkning samt ydeevnedeklarationer kan fås ved at kontakte Colas' laboratorium i Viborg, tlf.:  89 26 46 11 eller på email ll@colas.dk.